Säätiön esittely

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 1972 Kymin Osakeyhtiön täyttäessä 100 vuotta. Osana juhlavuoden tapahtumia yhtiö lahjoitti 2,5 miljoonaa markkaa säätiön peruspääomaksi.

Säätiön varat on pääosin sijoitettu UPM-Kymmene Oyj:n sekä muiden suomalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Osinkotuottoja jaetaan apurahoina säädekirjan ja sääntöjen mukaisesti. Tähän mennessä apurahoja on myönnetty yli 36.000 kappaletta, reaaliarvoltaan lähes 34 miljoonaa euroa.

Säätiön hallintoa hoitavat ja päättämisvaltaa käyttävät UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Kuusankoskella olevan henkilöstön valitsemat hallitus, hallintoneuvosto ja apurahalautakunta.

Vuosittain apurahojen hakuaika on tammikuu. Tammikuussa 2019 apurahojen hakuoikeutta laajennettiin koskemaan koko UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön ammattiin liittyvää opintotoimintaa.

Säätiön toimielimet

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön päätäntävaltaa käyttävät hallitus ja hallintoneuvosto. Apuraha-asioiden valmistelua varten hallituksen apuna toimii apurahalautakunta.

HALLINTONEUVOSTO vahvistaa mm. säätiön toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä valitsee hallintoneuvoston varapuheenjohtajan, hallituksen jäsenet sekä apurahalautakunnan henkilöstöjäsenet. Hallintoneuvoston puheenjohtajan nimittää UPM-Kymmene Oyj:n hallitus tai sen valtuuttama henkilö tai toimielin.

Säätiölain mukaan säätiötä edustaa ja sen asioita hoitaa säätiön HALLITUS, jossa hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi on viisi jäsentä. Asioiden valmistelijana ja esittelijänä toimii säätiön asiamies.

Apurahalautakunta käsittelee apurahahakemukset ja tekee hallitukselle ehdotuksen apurahojen myöntämisestä. Apurahalautakunta hoitaa myös hallituksen sille osoittamat muut tehtävät. Apurahalautakuntaan kuuluu kymmenen jäsentä, joista hallintoneuvosto valitsee kuusi, säätiön hallitus kaksi sekä UPM-Kymmene Oyj:n Kymin tehtaan johtaja kaksi jäsentä.

Myönnetyt apurahat

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö on tammikuussa 2023 saapuneiden apurahahakemusten perusteella myöntänyt apurahoja 964 hakijalle yhteensä 1.356.300 euroa. Kouvolan kouluille myönnettiin keväällä 290 stipendiä hyvin menestyneille oppilaille ja opiskelijoille yhteismäärältään 30.000 euroa. Lisäksi säätiön hallitus on myöntänyt kuusitoista erityisapurahaa yhteisarvoltaan 1.049.900 euroa.

Säätiö on myöntänyt kuluvan vuoden aikana yhteensä 2,5 miljoonaa euroa apurahoina.

Onnittelemme kaikkia apurahansaajia ja stipendin saajia!

Vuosikertomukset

Oheisten linkkien takaa löydät vuosikertomukset. Ne ovat PDF-muodossa ja tarvitset niiden lukemiseen sovelluksen, joka pystyy näyttämään PDF-tiedostoja.

Säätiön säännöt ja säädekirja

Standaari

Kiitollisuuden osoituksena 100-vuotissäätiön hyväksi tehdystä työstä tai muusta palveluksesta voi säätiön hallitus myöntää henkilölle, yhdistykselle, yritykselle tai muulle ansioituneelle taholle säätiön standaarin.