Apurahan hakijalle

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Vuoden 2024 apurahat ovat haettavissa  1.1.-31.1.2024 välisenä aikana.

Apurahoja haetaan sähköisesti säätiön apurahojen hakuohjelmassa – Apurahat kohdassa on linkki hakuohjelmaan.  

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköisesti saatio@kymin100.fi.

Poikkeustapauksessa hakulomakkeita voi saada säätiön toimistolta, osoite Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski, sähköposti: saatio@kymin100.fi tai puh. 040 574 7707.

 

HAKUOHJEET – YKSITYISHENKILÖT – HENKILÖKOHTAISET APURAHAT 2024

1)
Yleistä

 • Hakemuksen täyttäminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta kymin100.fi -> Apurahojen hakuohjelmassa -> Apurahahakemusten verkkopalvelussa
 • Hakemuksessa on oltava
  • selvitys ja suunnitelma apurahan käytöstä
  • aikataulu ja paikka
  • selkeä euromääräinen kustannuserittely
  • toiminnasta/opinnoista/harrastuksesta kerrottava ja niiden tähänastinen kesto
 • Apurahat ovat henkilökohtaisia.
 • Apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2024 klo 16.00.
 • Paperinen apurahahakemus tulee olla säätiön toimistolla 31.1.2024 klo 16.00 mennessä.
 • Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
 • Apurahoja haetaan jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana (1.1.2023-31.12.2024) tapahtuvaan toimintaan.
 • Alle 300 euron apurahoja ei myönnetä. Euromääräistä ylärajaa ei ole määritelty.
 • Apurahaa ei voi saada joka vuosi, mutta ammatilliseen opintotoimintaan ja muuhun opintotoimintaan apurahaa voidaan myöntää myös perättäisinä vuosina.
 • Jos hakemukseen liitetään suosituksia, tulee suosittelijan olla alan asiantuntija tai muuten aiheeseen hyvin perehtynyt henkilö.
 • Säätiö saa vuosittain suuren määrän hakemuksia, joten täydennystietoja ei voida kysellä.
 • Apurahapäätöksiä ei perustella.
 • Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivuilta ja säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköposti saatio@kymin100.fi.

 2)
Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin

2.1
UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevat henkilöt

 • Ammatilliseen opintotoimintaan myönnetään apurahoja UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville henkilöille ammattiin liittyvään, vapaa-ajalla suoritettavaan opintotoimintaan, jonka tavoitteena on tutkinnon suorit-taminen korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai ammattioppilaitoksessa taikka niihin verrattavassa oppilaitoksessa. Apurahoja voidaan myöntää myös ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.
  • Apurahaa voi saada ammatillisen opintotoiminnan opinto- ja koulutusmaksuihin sekä opintoihin liittyviin materiaali-, matka- ja majoituskuluihin kotimaassa.

2.2
Kotipaikkakunnalla Kouvolassa UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön, Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön, Kymin Voimaan ja Schaefer Kalk Finlandin palveluksessa olevat henkilöt, eläkeläiset ja näiden perheenjäsenet

 • sekä UPM-Kymmene Oyj:n vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella 7.3.2006 työskennelleet henkilöt, jotka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu ja jotka asuvat Kouvolassa tai naapurikunnassa sekä heidän perheenjäsenensä
 • Apurahaa myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan opintotoimintaan, tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan tai harrastustoimintaan.
 • Apurahaa voi saada
  • opintotoimintaan opinto- ja kurssimaksuihin, opintomateriaaleihin, matka- ja majoituskuluihin
  • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
  • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen
  • harrastustoimintaan mm. kurssi-, leiri-, lukukausi- ja kausimaksuihin, kilpailu- ja osallistumismaksuihin, sekä eläkeläiset liikunta- ja virkistystoimintaan Suomessa. Harrastustoimintaan myönnettävät apurahat ovat verollisia.
 • Päätoimisesti opiskeleva voi saada apurahaa
  • lukio- ja ammattiopiston maksullisiin lisäkursseihin
  • vieraalla paikkakunnalla kotimaisessa erityislukiossa opiskeleva maksullisiin lukukausimaksuihin sekä vuokra- ja matkakuluihin
  • valmennuskurssien kurssimaksuihin, kirjoihin ja matkakuluihin
  • lukukausimaksuihin, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla
  • ulkomailla tapahtuvien vaihto-opintojen matkakuluihin
  • jo aiemmin ammatissa oleva ja työtön uuden ammatin opintojen kurssimaksuihin, kirjoihin ja matkakuluihin.
 • Stipendi – 500 euron arvoisen stipendin voi saada yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun pro gradu -tutkielmasta, diplomi- ja kandidaattitöistä sekä päättötyöstä. Stipendiä haetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Hakemukseen täytyy liittää kopio koko valmistumistodistuksesta.
 • Haettaessa apurahaa kielikursseihin Euroopassa tulee hakemuksesta selvitä kurssin pituus, oppituntimäärä, ajankohta ja kielen aikaisemmat opinnot. Alkeiskursseja ulkomailla ei tueta. Minimioppituntimäärä on 20 h/vko nuorilla (16-19 v) ja 25 h/vko aikuisilla (yli 20 v). Apurahaa voi saada kurssimaksuihin sekä matka- ja majoitus-kuluihin, ei kuitenkaan perättäisinä vuosina.
 • Perheenjäsenet = palveluksessa olevien sekä eläkeläisten perheenjäsenet; aviopuoliso ja avopuoliso sekä omat ja puolison 30 vuotta nuoremmat lapset ja lapsipuolet. Kymmentä vuotta nuoremmille apurahoja ei myönnetä.

  2.3
  Kouvolalaiset

  • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta on Kouvola, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan opintotoimintaan, tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan.
  • Apurahaa voi saada
   • opintotoimintaan mm. kurssi- ja opintomaksuihin, opintomateriaaleihin (ei matka- ja majoituskuluihin)
   • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
   • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen.
  • Päätoimisesti opiskeleva voi saada apurahaa opintotoimintaan
   • lukio- ja ammattiopiston maksullisiin lisäkursseihin
   • vieraalla paikkakunnalla kotimaisessa erityislukiossa opiskeleva maksullisiin lukukausimaksuihin
   • valmennuskurssien kurssimaksuihin ja kirjoihin
   • lukukausimaksuihin, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla
   • ulkomailla tapahtuvien vaihto-opintojen matkakuluihin
   • jo aiemmin ammatissa oleva ja työtön uuden ammatin opintojen kurssimaksuihin ja kirjoihin.
  • Stipendi – 500 euron arvoisen stipendin voi saada yliopiston, korkeakoulun tai ammattikorkeakoulun pro gradu -tutkielmasta, diplomi- ja kandidaattitöistä sekä päättötyöstä. Stipendiä haetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Hakemukseen täytyy liittää kopio koko valmistumistodistuksesta.
  • Haettaessa apurahaa kielikursseihin Euroopassa tulee hakemuksesta selvitä kurssin pituus, oppituntimäärä, ajankohta ja kielen aikaisemmat opinnot. Alkeiskursseja ulkomailla ei tueta. Minimioppituntimäärä on 20 h/vko nuorilla (16-19 v) ja 25 h/vko aikuisilla (yli 20 v). Apurahaa voi saada kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskuluihin, ei kuitenkaan perättäisinä vuosina.

  2.4
  Kymenlaaksolaiset

  • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta kuuluu Kymenlaakson maakuntaan, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen.
  • Apurahaa voi saada
   • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
   • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen.

  2.5
  Iittiläiset

  • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta on Iitti, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen.
  • Apurahaa voi saada
   • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
   • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen.

  3)
  Hakeminen

  • Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta kymin100.fi –> Apurahahakemusten verkkopalvelun kautta.
  • Apurahahakemus täytetään sähköisesti järjestelmään kirjautuneena.
  • Valmis hakemus lähetetään sähköisesti järjestelmässä ja tulostetaan.
  • Tulostettu hakemus allekirjoitetaan (hakijan allekirjoitus) ja toimitetaan paperisena liitteineen säätiölle hakuajan puitteissa 31.1.2024 klo 16.00 mennessä -> Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski

  4)
  Hakemuksen liitteet

  • Jokaisen hakijan tulee liittää hakemukseensa virkatodistus tai todistus väestötietojärjestelmästä (korkeintaan 3 kk vanha), kotikunta tulee näkyä
   • Apurahaa perheenjäsenenä hakevan on osoitettava suhteensa palveluksessa olevaan/palveluksessa olleeseen henkilöön (kummankin tiedot oltava samassa).
   • Jos saman perheen eri jäsenet hakevat apurahoja, riittää yksi todistus, josta selviävät kaikkien hakijoiden tiedot.
  • Lisäksi muita liitteitä, joita hakija haluaa liittää hakemukseensa.
  • Liitteet toimitetaan säätiölle paperihakemuksen mukana.
  • Poikkeus: UPM:n palveluksessa olevien ei tarvitse liittää virkatodistusta.

  5)
  Apurahojen julkistaminen ja maksaminen

  • Jokainen hakija saa ilmoituksen päätöksestä 30.4.2024 mennessä. Niille, jotka ovat hakemuksessa ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vastataan sähköisesti.
  • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat huomioidaan päätöstä tehtäessä.
  • Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuussa ja maksetaan saajien tileille 31.5.2024 mennessä. Apurahajuhla järjestetään toukokuussa.
  • Luettelo apurahojen saajista julkaistaan säätiön kotisivuilla.

  6)
  Apurahojen tilitys

  • Jokaisen apurahansaajan on annettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä heti, kun apuraha on käytetty, kuitenkin viimeistään 31.7.2025 mennessä.
  • Tilityslomake on tulostettavissa säätiön kotisivulta.
  • Tilityksessä on oltava selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistusjäljennös kurssin tai opintojen suorittamisesta.
  • Mikäli apurahaa ei määräajan puitteissa ole voitu käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty, tulee se palauttaa säätiölle.

  7)
  Henkilökohtaisia apurahoja ei myönnetä

  • Tarkoituksiin, joista huolehtiminen kuuluu hakijan työantajan normaaliin henkilökunnan hyväksi suorittamaan toimintaan
  • Säätiö ei tue työnantajan maksamia kustannuksia
  • Silloin, kun yhteisö hakee samaan tarkoitukseen yhteisökohtaista apurahaa
  • Laitehankintoihin
  • Palkkoihin eikä palkkioihin
  • Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.

  HAKUOHJEET – YHTEISÖT – YHTEISÖAPURAHAT 2024

  1)
  Yleistä

  • Hakemuksen täyttäminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta -> kymin100.fi ->Apurahojen hakuohjelmassa -> Apurahahakemusten verkkopalvelussa
  • Hakemuksessa on oltava
   • selvitys ja suunnitelma apurahan käytöstä
   • aikataulu
   • selkeä euromääräinen kustannuserittely
   • selvitys yhteisön toiminnasta ja toiminnan kestosta
  • Apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2024 klo 16.00.
  • Paperinen apurahahakemus tulee olla säätiön toimistolla 31.1.2024 klo 16.00 mennessä.
  • Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
  • Apurahoja haetaan jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana (1.1.2023-31.12.2024) tapahtuvaan toimintaan.
  • Alle 300 euron apurahoja ei myönnetä. Euromääräistä ylärajaa ei ole määritelty.
  • Yhteisöille myönnetään apurahaa vain erityisiin projekteihin, ei vuotuiseen toimintaan, joka toinen vuosi.
  • Hakemuksessa tulee aina olla omavastuuta ja selvitä kuinka paljon apurahaa haetaan ryhmän jäsentä kohti.
  • Jos hakemukseen liitetään suosituksia, tulee suosittelijan olla alan asiantuntija tai muuten aiheeseen hyvin perehtynyt henkilö.
  • Säätiö saa vuosittain suuren määrän hakemuksia, joten täydennystietoja ei voida kysellä.
  • Apurahapäätöksiä ei perustella.
  • Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivuilta ja säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköposti saatio@kymin100.fi.

  2)
  Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin

  2.1

  Ns. UPM:n 100 % ryhmät Kouvolassa

  • Kotipaikkakunnalla Kouvolassa UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön, Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassan, Kymin Osakehyhtiön 100-vuotissäätiön, Kymin Voiman ja Schaefer Kalk Finlandin palveluksessa olevista ja/tai eläkeläisistä koostuvat ryhmät
  • sekä UPM-Kymmene Oyj:n vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella 7.3.2006 työskennelleistä henkilöistä koostuvat ryhmät, jotka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu ja jotka asuvat Kouvolassa tai naapurikunnassa
  • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan opinto-, kulttuuri-, harrastus- tai virkistystoiminnan kustannuksiin

  2.2
  Yhdistykset, seurat ja muut yhteisöt joiden kotipaikka on Kouvola

  • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan opinto-, kulttuuri-, harrastus- tai virkistystoiminnan kustannuksiin.

  2.3
  Kymenlaaksossa toimivat yhdistykset, seurat ja muut yhteisöt joiden kotipaikka on Kymenlaaksossa, mutta muu kuin Kouvola

  • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kustannuksiin.

  2.4
  Iitissä toimivat yhdistykset, seurat ja muut yhteisöt joiden kotipaikka on Iitti

  • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kustannuksiin.

  3)
  Hakeminen

  • Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta -> kymin100.fi –> Apurahahakemusten verkkopalvelun kautta.
  • Apurahahakemus täytetään sähköisesti järjestelmään kirjautuneena.
  • Valmis hakemus lähetetään sähköisesti järjestelmässä ja tulostetaan.
  • Tulostettu hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan paperisena liitteineen säätiölle hakuajan puitteissa 31.1.2024 klo 16.00 mennessä -> Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski

  4)
  Hakemuksen liitteet

  • UPM:n 100 % ryhmät
   • hakemukseen liitetään luettelo ryhmän jäsenistä
   • ryhmän yhteyshenkilö allekirjoittaa hakemuksen
  • Opinto- ja taiteelliset ryhmät
   • alle 10 henkilön ryhmistä hakemukseen liitetään luettelo ryhmän jäsenistä osoitteineen ja jäsenten virkatodistukset tai todistukset väestötietojärjestelmästä
   • yli 10 henkilön ryhmistä riittää yhteyshenkilön virkatodistus tai todistus väestötietojärjestelmästä ja muista ryhmän jäsenistä luettelo syntymäaikoineen
   • hakemuksessa tulee ilmoittaa ryhmän kotipaikka ja perustamisvuosi
   • hakemus tulee allekirjoittaa ryhmän sääntöjen mukaisesti
  • Rekisteröidyt yhdistykset
   • hakemukseen tulee liittää yhdistyksen säännöt, viimeisimmät hyväksytyt toimintakertomus ja tilinpäätös
   • hakemus tulee allekirjoittaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
  • Lisäksi muita liitteitä, joita hakija haluaa liittää hakemukseensa.
  • Liitteet toimitetaan säätiölle paperihakemuksen kera. 

  5)
  Apurahojen julkistaminen ja maksaminen

  • Jokainen hakija saa ilmoituksen päätöksestä 30.4.2024 mennessä. Niille, jotka ovat hakemuksessa ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vastataan sähköisesti.
  • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat huomioidaan päätöstä tehtäessä.
  • Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuussa ja maksetaan saajien tileille 31.5.2024 mennessä. Apurahajuhla järjestetään toukokuussa.
  • Luettelo apurahojen saajista julkaistaan säätiön kotisivuilla.

  6)
  Apurahojen tilitys

  • Jokaisen apurahansaajan on annettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä heti, kun apuraha on käytetty, kuitenkin viimeistään 31.7.2025 mennessä.
  • Tilityslomake on tulostettavissa säätiön kotisivulta.
  • Tilityksessä on oltava selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista (rekisteröidyiltä yhdistyksiltä käyvät kopiot).
  • Ryhmien tilityksen hyväksyminen edellyttää hakemuksessa mainittua osallistujamäärää, vain pieni poikkeus hyväksytään.
  • Tilityksen liitteenä tulee olla osallistujien nimilista allekirjoituksin.
  • Mikäli apurahaa ei määräajan puitteissa ole voitu käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty, tulee se palauttaa säätiölle. 

  7)
  Yhteisökohtaisia apurahoja ei myönnetä

  • Tarkoituksiin, joista huolehtiminen kuuluu hakijan työantajan normaaliin henkilökunnan hyväksi suorittamaan toimintaan
  • Nettisivujen ja jäsenrekisterien tekemiseen
  • Laitehankintoihin
  • Palkkoihin eikä palkkioihin
  • Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.