Apurahan hakijalle

Säätiö myöntää henkilökohtaisia ja yhteisökohtaisia apurahoja kerran vuodessa ja hakuaika on vuosittain tammikuussa. Vuoden 2023 apurahat ovat haettavissa  1.1.-31.1.2023 välisenä aikana.

Apurahoja haetaan sähköisesti säätiön apurahojen hakuohjelmassa – Apurahat kohdassa on linkki hakuohjelmaan.  

Tarvittaessa lisätietoja voi kysyä säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköisesti saatio@kymin100.fi.

Poikkeustapauksessa hakulomakkeita voi saada säätiön toimistolta, osoite Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski, sähköposti: saatio@kymin100.fi tai puh. 040 574 7707.

 

HAKUOHJEET – YKSITYISHENKILÖT – HENKILÖKOHTAISET APURAHAT

1)
Yleistä

 • Hakemuksen täyttäminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta kymin100.fi -> Apurahojen hakuohjelmassa -> Apurahahakemusten verkkopalvelussa
 • Hakemuksessa on oltava
  • selvitys ja suunnitelma apurahan käytöstä
  • aikataulu
  • selkeä euromääräinen kustannuserittely
  • toiminnasta/opinnoista/harrastuksesta kerrottava ja tähänastinen kesto
 • Apurahat ovat henkilökohtaisia.
 • Apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023 klo 16.00.
 • Paperinen apurahahakemus tulee olla säätiön toimistolla 31.1.2023 klo 16.00 mennessä.
 • Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
 • Apurahoja haetaan jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana (1.1.2022-31.12.2023) tapahtuvaan toimintaan.
 • Alle 300 euron apurahoja ei myönnetä. Euromääräistä ylärajaa ei ole määritelty.
 • Jos hakemukseen liitetään suosituksia, tulee suosittelijan olla alan asiantuntija tai muuten aiheeseen hyvin perehtynyt henkilö.
 • Ammatilliseen opintotoimintaan ja muuhun opintotoimintaan apurahoja voidaan myöntää myös perättäisinä vuosina.
 • Säätiö saa vuosittain suuren määrän hakemuksia, joten täydennystietoja ei voida kysellä.
 • Apurahapäätöksiä ei perustella.
 • Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivuilta ja säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköposti saatio@kymin100.fi.

 2)
Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin

2.1
UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa olevat henkilöt

 • Ammatilliseen opintotoimintaan myönnetään apurahoja UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa Suomessa oleville henkilöille ammattiin liittyvään, vapaa-ajalla suoritettavaan opintotoimintaan, jonka tavoitteena on tutkinnon suorit-taminen korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa tai ammattioppilaitoksessa taikka niihin verrattavassa oppilaitoksessa. Apurahoja voidaan myöntää myös ammatillisiin täydennyskoulutuksiin.
  • Apurahaa voi saada ammatillisen opintotoiminnan opinto- ja koulutusmaksuihin sekä opintoihin liittyviin materiaali-, matka- ja majoituskuluihin kotimaassa (ei laitehankintoihin)

2.2
Kotipaikkakunnalla Kouvolassa UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa olevat henkilöt, eläkeläiset ja näiden perheenjäsenet

 • sekä UPM-Kymmene Oyj:n vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella 7.3.2006 työskennelleet henkilöt, jotka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu ja jotka asuvat Kouvolassa tai naapurikunnassa sekä heidän perheenjäsenensä,
 • sekä henkilöt perheenjäsenineen, jotka ennen ao. yrityksen palvelukseen siirtymistään ovat olleet UPM:n tai sen edeltäjäyhtiöiden vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella: Kemira Chemicals, Solvay Chemicals Finland, Kymin Voima, Maintpartner, Schaefer Kalk Finland, Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö ja HCL Technologies
 • Apurahaa voi hakea vapaa-ajalla tapahtuvaan opintotoimintaan, tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan tai harrastustoimintaan.
 • Apurahaa voi saada
  • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
  • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen
  • opintotoimintaan opinto- ja kurssimaksuihin, opintomateriaaleihin, matka- ja majoituskuluihin
  • lisäksi päätoimisesti opiskelevat perheenjäsenet voivat saada apurahaa mm.
  • ammattiopiston ja lukion kirjoihin ja muihin opiskelumateriaaleihin. Apurahaa voi hakea joko opintojen aikana tai vasta kolmantena opiskeluvuotena koko koulun ajalta (ei maksuttomiin opintoihin)
  • valmennuskurssien kurssimaksuihin, kirjoihin ja matkakuluihin
  • lukukausimaksuihin, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla
  • ulkomailla tapahtuvien vaihto-opintojen matkakuluihin
  • jo aiemmin ammatissa olleiden ja työttömien uuden ammatin opintoihin
  • 500 euron määräisiä stipendejä yliopiston, korkeakoulun tai ammatti-korkeakoulun pro gradu -tutkielmia, diplomi- ja kandidaattitöitä sekä päättötöitä varten. Stipendiä haetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Hakemukseen täytyy liittää kopio koko valmistumistodistuksesta.
 • harrastustoimintaan mm. kurssi-, leiri-, lukukausi- ja kausimaksuihin, kilpailu- ja osallistumismaksuihin, sekä eläkeläiset liikunta- ja virkistystoimintaan. Harrastustoimintaan myönnettävät apurahat ovat verollisia.
 • Haettaessa apurahaa kielikursseihin Euroopassa tulee hakemuksesta selvitä kurssin pituus, oppituntimäärä ja kielen aikaisemmat opinnot. Peruskursseja ulkomailla ei tueta. Minimioppituntimäärä on 20 h/vko nuorilla (16-19 v) ja 25 h/vko aikuisilla (yli 20 v). Apurahaa voi saada kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskuluihin.
 • Perheenjäsenet = palveluksessa olevien sekä eläkeläisten perheenjäsenet; aviopuoliso
  ja avopuoliso sekä omat ja puolison 30 vuotta nuoremmat lapset ja lapsipuolet. Kymmentä vuotta nuoremmille apurahoja ei myönnetä.

2.3
Kouvolalaiset

 • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta on Kouvola, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan opintotoimintaan, tieteelliseen tai taiteelliseen toimintaan.
 • Apurahaa voi saada
  • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
  • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen
  • opintotoimintaan mm. kurssi- ja opintomaksuihin, opintomateriaaleihin (ei laitehankintoihin eikä matkakuluihin)
 • Päätoimisesti opiskeleva voi saada apurahaa opintotoimintaan
  • lukiossa ja ammattiopistossa yhtä aikaa suoritettavaan toisen asteen tutkintoon eli yhdistelmäopintoihin (ei maksuttomiin opintoihin)
  • lukukausimaksuihin, kun opiskelu tapahtuu ulkomailla
  • ulkomailla tapahtuvien vaihto-opintojen matkakuluihin
  • jo aiemmin ammatissa olleiden ja työttömien uuden ammatin opintoihin
  • 500 euron määräisiä stipendejä yliopiston, korkeakoulun tai ammatti-korkeakoulun pro gradu -tutkielmia, diplomi- ja kandidaattitöitä sekä päättötöitä varten. Stipendiä haetaan vasta kun työ on tehty ja hyväksytty. Hakemukseen täytyy liittää kopio koko valmistumistodistuksesta.
 • Haettaessa apurahaa kielikursseihin Euroopassa tulee hakemuksesta selvitä kurssin pituus, oppituntimäärä ja kielen aikaisemmat opinnot. Peruskursseja ulkomailla ei tueta. Minimioppituntimäärä on 20 h/vko nuorilla (16-19 v) ja 25 h/vko aikuisilla (yli 20 v). Apurahaa voi saada kurssimaksuihin sekä matka- ja majoituskuluihin.

2.4
Kymenlaaksolaiset

 • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta kuuluu Kymenlaakson maakuntaan, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen.
 • Apurahaa voi saada
  • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
  • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen.

2.5
Iittiläiset

 • Yksityishenkilöt, joiden väestörekisteriin merkitty kotikunta on Iitti, voivat hakea apurahaa vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen.
 • Apurahaa voi saada
  • tieteelliseen toimintaan mm. väitöskirjatyöhön, tieteelliseen tutkimustoimintaan
  • taiteelliseen toimintaan mm. näyttelyjen järjestämiseen, materiaalien hankintaan, musiikkiäänitteiden tekoon, kirjojen painatukseen.

3)
Hakeminen

 • Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta kymin100.fi –> Apurahahakemusten verkkopalvelun kautta.
 • Apurahahakemus täytetään sähköisesti järjestelmään kirjautuneena.
 • Valmis hakemus lähetetään sähköisesti järjestelmässä ja tulostetaan.
 • Tulostettu hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan paperisena liitteineen säätiölle hakuajan puitteissa klo 16.00 mennessä -> Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski

4)
Hakemuksen liitteet

 • Jokaisen hakijan tulee liittää hakemukseensa virkatodistus tai todistus väestötietojärjestelmästä (korkeintaan 3 kk vanha), kotikunta tulee näkyä
  • Apurahaa perheenjäsenenä hakevan on osoitettava suhteensa palveluksessa olevaan/palveluksessa olleeseen henkilöön (kummankin tiedot oltava samassa).
  • Jos saman perheen eri jäsenet hakevat apurahoja, riittää yksi virkatodistus, josta selviävät kaikkien hakijoiden tiedot.
 • Lisäksi muita liitteitä, joita hakija haluaa liittää hakemukseensa.
 • Liitteet toimitetaan säätiölle paperihakemuksen mukana.
 • Poikkeus: UPM:n palveluksessa olevien ei tarvitse liittää virkatodistusta.

5)
Apurahojen julkistaminen ja maksaminen

 • Jokainen hakija saa ilmoituksen päätöksestä 4.2023 mennessä. Niille, jotka ovat hakemuksessa ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vastataan sähköisesti.
 • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat huomioidaan päätöstä tehtäessä.
 • Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuussa ja maksetaan saajien tileille 31.5.2023 mennessä. Apurahajuhla järjestetään toukokuussa.
 • Luettelo apurahojen saajista julkaistaan säätiön kotisivuilla.

6)
Apurahojen tilitys

 • Jokaisen apurahansaajan on annettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä heti, kun apuraha on käytetty, kuitenkin viimeistään 31.7.2024 mennessä.
 • Tilityslomake on tulostettavissa säätiön kotisivulta.
 • Tilityksessä on oltava selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista sekä todistusjäljennös kurssin tai opintojen suorittamisesta.
 • Mikäli apurahaa ei määräajan puitteissa ole voitu käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty, tulee se palauttaa säätiölle.

7)
Henkilökohtaisia apurahoja ei myönnetä

 • Tarkoituksiin, joista huolehtiminen kuuluu hakijan työantajan normaaliin henkilökunnan hyväksi suorittamaan toimintaan.
 • Säätiö ei tue työnantajan maksamia kustannuksia.
 • Silloin, kun yhteisö hakee samaan tarkoitukseen yhteisökohtaista apurahaa.
 • Pääsääntöisesti laitehankintoihin.
 • Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.

HAKUOHJEET – YHTEISÖT – YHTEISÖAPURAHAT

1)
Yleistä

 • Hakemuksen täyttäminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta -> kymin100.fi ->Apurahojen hakuohjelmassa -> Apurahahakemusten verkkopalvelussa
 • Hakemuksessa on oltava
  • selvitys ja suunnitelma apurahan käytöstä
  • aikataulu
  • selkeä euromääräinen kustannuserittely
  • selvitys yhteisön toiminnasta ja toiminnan kestosta
 • Apurahojen hakuaika on 1.1.-31.1.2023 klo 16.00.
 • Paperinen apurahahakemus tulee olla säätiön toimistolla 31.1.2023 klo 16.00 mennessä.
 • Hakuajan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä.
 • Apurahoja haetaan jakovuoden ja sitä edeltävän vuoden aikana (1.1.2022-31.12.2023) tapahtuvaan toimintaan.
 • Alle 300 euron apurahoja ei myönnetä. Euromääräistä ylärajaa ei ole määritelty.
 • Yhteisöille myönnetään apurahaa vain erityisiin projekteihin, ei vuotuiseen toimintaan, joka toinen vuosi.
 • Hakemuksessa tulee aina olla omavastuuta ja selvitä kuinka paljon apurahaa haetaan ryhmän jäsentä kohti.
 • Jos hakemukseen liitetään suosituksia, tulee suosittelijan olla alan asiantuntija tai muuten aiheeseen hyvin perehtynyt henkilö.
 • Säätiö saa vuosittain suuren määrän hakemuksia, joten täydennystietoja ei voida kysellä.
 • Apurahapäätöksiä ei perustella.
 • Hakemiseen liittyvää opastusta saa säätiön kotisivuilta ja säätiön sihteeriltä puh. 040 574 7707 tai sähköposti saatio@kymin100.fi.

2)
Ketkä voivat hakea apurahaa ja mihin

2.1
Ns. UPM:n 100 % ryhmät Kouvolassa

 • Kotipaikkakunnalla Kouvolassa UPM-Kymmene Oyj:n tai sen jonkin tytäryhtiön palveluksessa olevista ja/tai eläkeläisistä koostuvat ryhmät
 • Sekä Kemira Chemicals, Solvay Chemicals Finland, Kymin Voima, Maintpartner, Schaefer Kalk Finland, Kuusankosken Tehtaiden Sairauskassa, Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö ja HCL Technologies palveluksessa olevista ja/tai eläkeläisistä koostuvat ryhmät. Tähän ryhmään kuuluvilla hakuoikeus edellyttää, että ryhmän henkilöt ennen em. yrityksen palvelukseen siirtymistään ovat olleet UPM:n tai sen edeltäjäyhtiöiden vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella
 • Sekä UPM-Kymmene Oyj:n vakinaisessa palveluksessa Kuusankoskella 7.3.2006 työskennelleistä henkilöistä koostuvat ryhmät, jotka on tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottu ja jotka asuvat Kouvolassa tai naapurikunnassa
 • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan opinto-, kulttuuri-, harrastus- tai virkistystoiminnan kustannuksiin

2.2
Yhdistykset, seurat ja avoimet ryhmät joiden kotipaikka on Kouvola

 • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan opinto-, kulttuuri-, harrastus- tai virkistystoiminnan kustannuksiin.

2.3
Kymenlaaksossa toimivat yhdistykset, seurat ja avoimet ryhmät joiden kotipaikka on Kymenlaaksossa, mutta muu kuin Kouvola

–    Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kustannuksiin.

2.4
Iitissä toimivat yhdistykset, seurat ja avoimet ryhmät joiden kotipaikka on Iitti

 • Apurahoja myönnetään vapaa-ajalla tapahtuvaan tieteellisen tai taiteellisen toiminnan kustannuksiin.

3)
Hakeminen

 • Apurahan hakeminen tapahtuu sähköisesti säätiön kotisivuilta osoitteesta -> kymin100.fi –> Apurahahakemusten verkkopalvelun kautta.
 • Apurahahakemus täytetään sähköisesti järjestelmään kirjautuneena.
 • Valmis hakemus lähetetään sähköisesti järjestelmässä ja tulostetaan.
 • Tulostettu hakemus allekirjoitetaan ja toimitetaan paperisena liitteineen säätiölle hakuajan puitteissa klo 16.00 mennessä -> Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö, Keskusaukio 3 B, 45700 Kuusankoski

4)
Hakemuksen liitteet

 • UPM:n 100 % ryhmät
  • hakemukseen liitetään luettelo ryhmän jäsenistä
  • ryhmän yhteyshenkilö allekirjoittaa hakemuksen
 • Opinto- ja taiteelliset ryhmät
  • alle 10 henkilön ryhmistä hakemukseen liitetään luettelo ryhmän jäsenistä osoitteineen ja jäsenten virkatodistukset tai todistukset väestötietojärjestelmästä
  • yli 10 henkilön ryhmistä riittää yhteyshenkilön virkatodistus tai todistus väestötietojärjestelmästä ja muista ryhmän jäsenistä luettelo syntymäaikoineen
  • hakemuksessa tulee ilmoittaa ryhmän kotipaikka ja perustamisvuosi
  • hakemus tulee allekirjoittaa ryhmän sääntöjen mukaisesti
 • Rekisteröidyt yhdistykset
  • hakemukseen tulee liittää yhdistyksen säännöt, viimeisimmät hyväksytyt toimintakertomus ja tilinpäätös
  • hakemus tulee allekirjoittaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
 • Lisäksi muita liitteitä, joita hakija haluaa liittää hakemukseensa.
 • Liitteet toimitetaan säätiölle paperihakemuksen kera. 

5)
Apurahojen julkistaminen ja maksaminen

 • Jokainen hakija saa ilmoituksen päätöksestä 30.4.2023 mennessä. Niille, jotka ovat hakemuksessa ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa, vastataan sähköisesti.
 • Hakijalle aikaisemmin myönnetyt apurahat huomioidaan päätöstä tehtäessä.
 • Myönnetyt apurahat julkistetaan toukokuussa ja maksetaan saajien tileille 31.5.2023 mennessä. Apurahajuhla järjestetään toukokuussa.
 • Luettelo apurahojen saajista julkaistaan säätiön kotisivuilla.

6)
Apurahojen tilitys

 • Jokaisen apurahansaajan on annettava säätiölle selvitys apurahan käytöstä heti, kun apuraha on käytetty, kuitenkin viimeistään 31.7.2024 mennessä.
 • Tilityslomake on tulostettavissa säätiön kotisivulta.
 • Tilityksessä on oltava selvitys apurahan käytöstä, alkuperäiset tositteet kuluista ja maksuista (rekisteröidyiltä yhdistyksiltä käyvät kopiot).
 • Ryhmien tilityksen hyväksyminen edellyttää hakemuksessa mainittua osallistujamäärää, vain pieni poikkeus hyväksytään.
 • Tilityksen liitteenä tulee olla osallistujien nimilista allekirjoituksin.
 • Mikäli apurahaa ei määräajan puitteissa ole voitu käyttää siihen tarkoitukseen, johon se on haettu ja myönnetty, tulee se palauttaa säätiölle. 

7)
Yhteisökohtaisia apurahoja ei myönnetä

 • Tarkoituksiin, joista huolehtiminen kuuluu hakijan työantajan normaaliin henkilökunnan hyväksi suorittamaan toimintaan.
 • Uutta apurahaa ei voi saada, ellei aikaisempaa ole hyväksytysti tilitetty.